Kommunikasjon

Fellesnemnda har vedtatt kommunikasjonsprinsipper for sammenslåingsprosessen, som danner grunnlag for utarbeidet kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan.

Følgende overordna prinsipper legges til grunn for kommunikasjonsarbeidet under sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner:

ÅPEN: Sammenslåingsprosessen skal preges av åpenhet. Informasjon skal aktivt formidles til interne og eksterne målgrupper så raskt den er tilgjengelig og omforent.
SAMTIDIG: Det skal tilstrebes at all informasjon blir tilgjengeliggjort samtidig for relevante målgrupper. Særlig gjelder dette for informasjon til de ansatte, som så langt det er mulig gjøres tilgjengelig tilnærmet samtidig i begge fylkeskommunene.
ENHETLIG: Innholdet i informasjonen til de ulike målgruppene skal så langt det lar seg gjøre være koordinert og identisk i Hedmark og Oppland fylkeskommuner.
FORUTSIGBAR: Kommunikasjonsarbeidet skal utøves regelmessig og i tråd med offentliggjorte milepæler.
TILGJENGELIG: Kommunikasjonen skal være lett forståelig og tilgjengelig gjennom bruk av de naturlige kanaler.
DELTAKELSE: Medvirkning vil være viktig under sammenslåingsprosessen. Det må oppfordres til å komme med konstruktive innspill i prosessen.

Kommunikasjonsstrategi for sammenslåingsprosessen