Prosess for innplassering og kulturbygging

Kartleggingssamtale gjennomføres så fort som mulig etter at ledernivå 4 er besluttet.

Framdrift for gjennomføring av kartleggingssamtale ble drøftet med de fellestillitsvalgte i forrige uke. Samtalene skal være gjennomført før 7. juni 2019 og gjennomføres av den framtidige lederen  for fagområdet. Dette gjelder alle ansatte i Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt de som skal overføres fra Statens vegvesen.

I etterkant av gjennomførte samtaler vil arbeidsgiver innplassere ansatte ut ifra organisasjonens kompetansebehov og den ansattes kompetanse og motivasjon.

Framdrift

  • 29.4-7.6 Gjennomføring av kartleggingssamtaler
  • 10.-14.6 Arbeidsgiver utarbeider forslag til innplassering
  • 18.6 Tillitsvalgte orienteres
  • 21.6 Informasjon til den enkelte om innplassering

Formålet med samtalen er å sørge for best mulig samsvar mellom organisasjonens behov og den enkeltes ønske.

Kulturbygging i enhetene

Innlandet fylkeskommune ønsker å legge til rette for at de nye arbeidsfellesskapene får en god start. Det jobbes derfor med å utvikle et opplegg som kan brukes når de nye enhetene er etablert og skal bygge felles kultur.

HR-miljøene jobber med å bygge opp et veilederkorps som kan bistå enhetene i dette arbeidet. Mer informasjon om dette kommer senere.