Om prosjektet

Kontorlokaler for sentraladministrasjonen omfatter arbeidsplassløsning for 450 ansatte som skal ha kontorsted i fylkeshuset på Hamar og 150 ansatte som skal ha kontorsted i fylkeshuset på Lillehammer. Fylkeshuset på Hamar har et stort vedlikeholdsetterslep, mens fylkeshuset på Lillehammer ble rehabilitert for cirka ti år siden.

De framtidige kontorlokalene for alle lokasjoner skal framstå som moderne, fleksible og framtidsretta og de skal gi gode og effektive arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø. Byggeperioden/rehabiliteringsperioden er beregnet fra to til tre år, med oppstart i 2020.

Mulighetsstudie med klimagassregnskap

27. mars 2019 ble «Mulighetsstudie» for kontorlokaler for sentraladministrasjonen i Innlandet fylkeskommune ferdigstilt. Målet for mulighetsstudie er å gi en retning videre for å ivareta behovene for kontorlokaler. På Hamar er det vurdert alternativer for rehabilitering, samt nybygg på egen eller ny tomt. Alle momentene som politikerne ønsket bedre utredet er tatt inn i mulighetsstudie og redegjort for. Det er utarbeidet klimagassregnskap for alle alternativene.

Onsdag 10. april 2019 vedtok fellesnemnda å gå videre på det som betegnes som et modifisert alternativ 1. Det innebærer full innvendig rehabilitering av fylkeshus 1 på Hamar. Innlandet fylkesting kan, dersom videre utredninger viser at det er nødvendig, velge å benytte deler av fylkeshus 2.

Det vurderes i hvilket omfang det er fornuftig å rehabilitere fylkeshus 2 for å sikre verdiene, slik at arealene fylkeskommunen ikke selv disponerer kan leies ut.

Midlertidige lokaler

I forbindelse med rehabiliteringen av fylkeshus 1 har prosjektleder gitt styringsgruppa mandat til å utrede kontorløsninger for midlertidig plassering av ansatte og politikere i byggeperioden  for fylkeshus 1, inkludert økonomisk konsekvens.

Det planlegges ut fra at Innlandet fylkeskommune sin egen bygningsmasse benyttes så langt det er hensiktsmessig for å dekke midlertidige kontorlokaler for ansatte og politikere i byggeperioden.

Prosjektgruppa har utarbeidet tre alternative løsninger for midlertidlige kontorlokaler. Saken skal opp i fylkestinget i desember 2019.

Videre prosess


Kommentar

Dato
Prosjektgruppen Rapport ferdigstilt 05. nov
Ledergruppen Gjennomgang av rapport, vurdering 06. nov
Styringsgruppen Behandler rapport/vedtak 06. nov
Politisk sak Utarbeidelse av politisk sak 6.-8. nov
Høring Organisasjoner/utvalg/råd 8.-15. nov
AMU/HAMU Behandling av politisk sak 18.-21. nov
Oversendelse sak Saken sendes til fylkesutvalg 22. nov
Fylkesutvalg Behandling av politisk sak 28. nov
Fylkesting Behandling av politisk sak 11.-12.des

Styringsgruppe

Tron Bamrud, prosjektleder/fylkesrådmann (leder)
Åge Solheim, administrasjonssjef
Åsmund H. Sandvik, stabssjef
Per Anders Bakke, eiendomssjef
Signe Marit S. Jevne, fellestillitsvalgt
Rolf Lagergren, fylkeshovedverneombud

Prosjektgruppe

Mari-Mette T. Solheim, prosjektleder (HFK)
Stian Berge, assisterende prosjektleder (OFK)
Odd-Erik Bakken, HR (OFK)
Yngve Nordseng, IKT (HFK)
Mari Gotteberg, representant Statens vegvesen
Elin Kristensen, forvaltning (HFK)
Leila Øvreseth, kommunikasjon (OFK)
Anne Marie Sveipe, tillitsvalgt (OFK)
Rune Hoff, tillitsvalgt (HFK)
Stig Skoglund, hovedverneombud (HFK)
Jarle Østrem, hovedverneombud (OFK)

Saker om samme tema: