Din nye arbeidsplass

Kontorlokaler for sentraladministrasjonen omfatter arbeidsplassløsning for 450 ansatte som skal ha kontorsted i fylkeshuset på Hamar og 150 ansatte som skal ha kontorsted i fylkeshuset på Lillehammer. Fylkeshuset på Hamar har et stort vedlikeholdsetterslep, mens fylkeshuset på Lillehammer ble rehabilitert for cirka ti år siden.

De framtidige kontorlokalene for alle lokasjoner skal framstå som moderne, fleksible og framtidsretta og de skal gi gode og effektive arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø. Byggeperioden/rehabiliteringsperioden er beregnet fra to til tre år, med oppstart i 2020.

Status/framdrift

18. desember 2018 ble det ferdigstilt et forstudie som presenterer ulike alternative løsninger for kontorlokaler i sentraladministrasjonen. Saken for kontorlokaler for sentraladministrasjonen ble behandlet i arbeidsutvalget 7. februar 2019 og fellesnemda 13. februar, der politikerne vedtok å sende saken tilbake til administrasjonen. I tillegg til eksisterende alternativer, ønsker politikerne følgende momenter utbedret:

  1. Nytt bygg utredes bedre
  2. Regnestykker legges fram for alle alternativer – inkludert klimaregnskap
  3. Brukermedvirkning skal være systematisk, godt dokumentert og etterprøvbart
  4. Det skal dokumenteres at kontorlokaler for alle lokasjoner skal fremstå som moderne, fleksible og fremtidsrettet som skal gi gode og effektive arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø.
  5. Det planlegges ut fra at innlandet fylkeskommune sin egen bygningsmasse benyttes så langt det er hensiktsmessig for å dekke midlertidige kontorlokaler for ansatte og politikere i en byggeperiode.

Les hele forstudie her 

Styringsgruppe

Tron Bamrud, prosjektleder for sammenslåingen
Rasmus O. Vigrestad, fylkesrådmann (OFK)
Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør (HFK)
Per Anders Bakke, eiendomssjef (HFK)
Sigurd Haaland, eiendomssjef (OFK)
Fellestillitsvalgt
Hovedverneombud

Prosjektgruppe

Mari-Mette T. Solheim, prosjektleder (HFK)
Stian Berge, arkitekt/ass. prosjektleder (OFK)
Elin Kristiansen, representant drift/service (HFK)
Odd-Erik Bakken, HR-rådgiver (OFK)
Yngve Nordseng, IKT (HFK)
Jarle Østrem, hovedverneombud (OFK)
Stig Are Ø. Skoglund, hovedverneombud (HFK)
Aina Rognerud, tillitsvalgt (HFK)
Signe Marit Steine Jevne, tillitsvalgt (OFK)

Saker om samme tema:

TOP
X