Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur omfatter hele organisasjonen og inkluderer alt fra organisasjonskultur og arbeidsprosesser til applikasjoner og datafelter. Målet med å fokusere på virksomhetsarkitekturen er å sikre god sammenheng mellom virksomhetsstrategi, styringssystem, arbeidsprosesser og IT-løsninger. Det er den helhetlige tilnærmingen som er virksomhetsarkitekturens kjerne.

Arkitekturprinsipper

Det er vedtatt syv arkitekturprinsipper. Disse er:

 • Enhetlig tilnærming
 • Prosessorientert
 • Samhandlingsevne
 • Informasjonssikkerhet
 • Tilgjengelighet
 • Brukskvalitet
 • Endringsevne

Les mer om arkitekturprinsipper for Innlandet fylkeskommune

Status/framdrift

(per 21. august 2019)

Det er nå kartlagt brukerprogramvare i begge fylker. Denne kartleggingen er overlevert til IKT-infrastrukturprosjektet. Dette være seg installasjon og flytting av applikasjoner, brukerdefinisjoner/roller inklusive tilgangskontroller, sikker/åpen sone, eventuelle datakonverteringer/flytting av data, utfordringer/tilpasninger av integrasjoner m.m. Applikasjonslisten inklusive beskrivelser på denne, vil gi IKT et godt innspill på det arbeid som de må planlegge inn i sitt pågående arbeid.

Dette er gjort for å få oversikt og «orden i eget hus» der målet er å få en felles applikasjonsportefølje for Innlandet fylkeskommune.

Sammenheng med infrastrukturen og de digitale tjenestene - de er gjensidig avhengig av hverandre for fungere.
Figuren over viser sammenheng med infrastrukturen og de digitale tjenestene – de er gjensidig avhengig av hverandre for fungere.

Det jobbes videre i arbeidsgruppene med å kvalitetssikre og etter beste evne standardisere applikasjonsporteføljen per fagenhet/virksomhetsområde.

Det skal være særlig fokus på:

 • Gi muligheter for å redusere kostnader bundet til «unødvendig» lisenser (standardisere/lisenskontroll) / evt. redusere vedlikehold-/supportkostnader
 • Få bedre oversikt/forståelse for ansatte med tanke på «hva skal vi benytte til hva» (tryggere brukere)
 • Sikre forsvarlig håndtering av personopplysninger. Sikre at databehandleravtaler er/blir etablert
 • Økt kontroll på hva som er i bruk av applikasjoner hos Innlandet fylkeskommune (systemansvar/eier)
 • Understøtte lover/forskrifter/vedtatte arkitektur prinsipper for Innlandet fylkeskommune

Videre jobbes det med å definere den framtidige digitale situasjonen. Det er bestemt at det skal kartlegges ett til to pilotprosjekter per fagenhet hvor man skal se på tjenesteproduksjonen med helt nye «digitaliseringsøyne», med følgende metode:

 • Helt uavhengig av tidligere prosesser og verktøy
 • Hovedfokus på tjenestens mottaker
 • Etterleve lover og forskrifter
 • Levere etter Innlandets visjoner og grunnprinsipper (for eksempel arkitekturprinsipper)
 • Beskriv forventet økt effektivitet – gevinstrealisering ved endring

Styringsgruppe

Ledergruppa i Innlandet fylkeskommune.

Prosjektgruppe

Kasper Hansen, prosjektleder (OFK)
Hans Ove Hjelsvold, organisasjon (HFK)
Stefanie Gesierich, organisasjon (OFK)
Werner Andersen, informasjonsarkitekt (Evry – ekstern)
Magnus Rognstad Neby, digitaliseringsrådgiver (HFK)
Martijn Giebels, representant fra IT-infrastruktur og basisapplikasjonsprosjektet (OFK)
Erling Sørlien, økonomi og styringssystem (OFK)
Britt Karin Rotmo, videregående opplæring (OFK)

Saker om samme tema: