Omprofilering

Tidligere dette året ble alle virksomheter i de to fylkene, samt Statens vegvesen (SVV) sin fylkesvegadministrasjon, kartlagt med tanke på behov for omprofilering når Innlandet fylkeskommune etableres 1. januar 2020. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i objekter som i dag har en profilering med enten fylkeskommunenes fylkesvåpen eller SVV sin logosignatur. Det er snakk om utvendig og innvending skilting på fylkeshus, skoler og tannklinikker, busser, biler, klær, messeutstyr og andre profilartikler. Totalt har virksomhetene meldt inn rundt 55 000 objekter.

Totalkostnadene for dette er beregnet til knappe 12 millioner kroner. 4,35 millioner kroner er lagt inn i årets budsjett, hvor man i første omgang vil prioritere utbytting av lysskilt/logoer på bygninger, samt infotavler til skoleområdene. Videre vil man prioritere profilering av biler og annet utstyr knyttet til overtakelsen av fylkesvegadministrasjonen.

Bussene til sommeren

Det store løftet kommer sommeren -20, når de rundt 600 bussene som i dag ruller på vegene i de to fylkene skal inn i ny profil. Av praktiske årsaker er det vanskelig å gjøre dette i vinterhalvåret. Profilering av bussene er alene kostnadsberegnet til vel 6 millioner kroner. Det vil bli et eget anbud knyttet til profilering av bussene til Innlandstrafikk.

Utgiftene for omprofilering som utføres i 2020 er forutsatt håndtert i forbindelse med årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Innlandet fylkeskommune.

Status (per 7.oktober 2019)

Arbeidet med omprofilering går litt hånd-i-hånd med ferdigstillelse av grafisk profil for Innlandet fylkeskommune. Den ble vedtatt av ledergruppa 2. oktober 2019, og arbeidet med anbudet for å knytte til seg leverandører for omprofileringen er godt i gang. Her ble det arrangert markedskonferanse for interesserte leverandører 4. oktober 2019.

Prosjektgruppe

Halvor Løkken, kommunikasjonssjef (OFK)
Lars Erik Dokken, grafisk designer (HFK
Øystein Sætrang, innkjøpsleder (HFK)